Đại hội và Hội nghị
12/5/2023

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (2/7): Nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp bao bì

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV | Phiếu lấy ý kiến

Hướng đến Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) - sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2023 - Hiệp hội Bao bì Việt Nam kính mời các anh, chị đóng góp ý kiến phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Hoạt động chính Nhiệm kỳ IV (2/7): Nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp bao bì

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM - NHIỆM KỲ IV

Nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp bao bì

Mục tiêu:

  • Cải tiến năng suất
  • Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Giải pháp:

  • Tổ chức các hội thảo, các khóa huấn luyện về quản trị, kỹ thuật cho doanh nghiệp và hội viên;
  • Hỗ trợ chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp khi có yêu cầu

Các hoạt động doanh nghiệp cần Vinpas hỗ trợ

Tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến về hoạt động Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV

Xu hướng cơ bản của công nghiệp bao bì Việt Nam

* Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV

  1. [Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV] 1. Kết nối doanh nghiệp bao bì với thị trường
  2. [Hoạt động chính của Nhiệm kỳ kỳ IV] 2. Nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp bao bì

Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.