6/10/2023

Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp

Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2028) xét thấy cần nêu ra những nguyên tắc cơ bản của Đạo đức Nghề nghiệp.

Đại hội khuyến khích hội viên và doanh nghiệp bao bì tuân thủ các nguyên tắc sau:

  1. Với khách hàng và đối tác: Trung thực và tận tâm;
  2. Với nhân viên và người cộng sự: Tôn trọng, chăm sóc, công bằng và phát triển;
  3. Với cổ đông, thành viên góp vốn: Vì lợi ích chung, công khai, minh bạch, công bằng;
  4. Với doanh nghiệp trong ngành: Cạnh tranh lành mạnh, chủ yếu bằng chất lượng và dịch vụ. Liên kết, hợp tác vì lợi ích của xã hội, của đất nước;
  5. Với nhà nước: Tuân thủ pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ;
  6. Với cộng đồng: Có trách nhiệm xã hội, có ý thức đóng góp với địa phương.

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM

Nhiệm kỳ IV (2023-2028)