6/10/2023

Ban Chấp Hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV

Ban Chấp Hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Chấp Hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách Ban Chấp Hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ IV