6/10/2023

Quyết định thành lập

Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc Cho phép thành lập Hiệp hội Bao bì Việt Nam - ngày 19 tháng 04 năm 2021

HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM