Đại hội và Hội nghị
28/4/2023

Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2023 tại TP.HCM

Đại hội Hiệp hội Bao bì Việt Nam - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Chương trình đại hội

 1. Báo cáo kết quả hoạt động Nhiệm kỳ III (2017-2022)
 2. Báo cáo tài chính Nhiệm kỳ III (2017-2022)
 3. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Nhiệm kỳ III(2017-2022)
 4. Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ III(2017-2022)
 5. Thông qua Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ IV (2023-2028)
 6. Thông qua Tờ trình mức thu hội phí
 7. Thông qua Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
 8. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung
 9. Tham luận
 10. Bầu cử Ban Chấp hành,Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ IV (2023-2028)
 11. Khen thưởng