Thông tin Hiệp hội
1/8/2023

Thông báo Giải thưởng Bao bì Việt Nam

Nhằm phát huy kết quả tích cực của Giải thưởng Bao bì Việt Nam lần I năm 2022 và thể theo đề xuất của nhiều hội viên, Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Bao bì Việt Nam như sau:

Thông báo Giải thưởng Bao bì Việt Nam

I. Mục đích

  1. Biểu dương các bao bì xuất sắc, khuyến khích ý tưởng sáng tạo bao bì hữu dụng, thân thiện với môi trường;
  2. Thu hút lực lượng lao động trẻ tham gia vào công nghiệp bao bì;
  3. Góp phần đề cao, tôn vinh vai trò của công nghiệp bao bì trong nền kinh tế Việt Nam.

II. Tên giải thưởng

“Giải thưởng Bao bì Việt Nam”

Slogan giải thưởng: “Bao bì xanh vì trái đất xanh”

III. Các hạng mục của giải thưởng

  1. Giải thưởng dành cho các loại bao bì: được tổ chức 2 năm một lần, vào các năm chẵn;
  2. Giải thưởng dành cho các loại nhãn hàng và Giải thưởng dành cho Giới trẻ: được tổ chức 2 năm một lần, vào các năm lẻ.

IV. Thời gian tổ chức:

  • Giải thưởng Bao bì Việt Nam lần II là Giải thưởng dành cho các loại bao bì được tổ chức vào năm 2024, dự kiến Lễ công bố giải thưởng vào tháng 5/2024;
  • Giải thưởng Bao bì Việt Nam lần III đuợc tổ chức vào năm 2025, gồm 2 hạng mục là Nhãn hàng và Giới trẻ.

Trước ngày phát giải 5 tháng Ủy ban Giải thưởng Bao bì Việt Nam sẽ công bố chi tiết về thời gian dự thi, tiêu chí bài dự thi, ….

Xem kết quả Giải thương Bao bì Việt Nam 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/8/2023

BAN CHẤP HÀNH VINPAS

Xem tất cả Bài viết liên quan
Hiện tại chưa có bài viết liên quan đến chủ đề này.