Quốc hội quyết định giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỉ đồng

Quốc hội quyết định giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỉ đồng

Quốc hội quyết định giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỉ đồng