Những ngành sản xuất công nghiệp chịu tác động nặng nề nhất bởi COVID-19 trong 6 tháng đầu năm

Những ngành sản xuất công nghiệp chịu tác động nặng nề nhất bởi COVID-19 trong 6 tháng đầu năm

Những ngành sản xuất công nghiệp chịu tác động nặng nề nhất bởi COVID-19 trong 6 tháng đầu năm