Nestlé MILO tiên phong hưởng ứng chiến dịch ‘Nói không với ống hút nhựa’

Nestlé MILO tiên phong hưởng ứng chiến dịch ‘Nói không với ống hút nhựa’

Nestlé MILO tiên phong hưởng ứng chiến dịch ‘Nói không với ống hút nhựa’