Màu của năm 2021 - Tại sao Pantone chọn hai màu cho năm nay?

Màu của năm 2021 - Tại sao Pantone chọn hai màu cho năm nay?

Màu của năm 2021 - Tại sao Pantone chọn hai màu cho năm nay?