85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường

85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường

85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường